Journal
Products Journal
product Name:

2021

Posted on: 2022-02-14 19:15


l   Zhen Zhang, Nasha Qiu, Shuling Wu, Xin Liu, Zhuxian Zhou, Jianbin Tang, Yanpeng Liu, Ruhong Zhou, Youqing Shen*,Dose-Independent Transfection of Hydrophobized Polyplexes,Adv. Mater. 33, 2102219, 2021 DOI: 10.1002/adma.202102219 

l   Zhi He, Ruhong Zhou*Exploring an In-Plane Graphene and Hexagonal Boron Nitride Array for Separation of Single Nucleotides,ACS Nano,  15, 11704 - 11710, 2021 DOI: 10.1021/acsnano.1c02450

l   Guang-Qiang Yin, Sneha Kandapal, Chung-Hao Liu, Heng Wang, Jianxiang Huang, Shu-Ting Jiang, Tan Ji, Yu Yan, Sandra Khalife, Ruhong Zhou, Libin Ye, Bingqian Xu, Hai-Bo Yang, Mu-Ping Nieh, Xiaopeng Li*, Metallo-Helicoid with Double Rims: Polymerization Followed by Folding by Intramolecular Coordination,  Angew. Chem.  60, 1281-1289, 2021 DOI: 10.1002/anie.202010696l   Linwei He#, Long Chen#, Xinglong Dong#, Shitong Zhang#, Mingxing Zhang, Xing Dai, Xiajie Liu, Peng Lin, Kunfeng Li, Cailing Chen, Tingting Pan, Fuyin Ma, Junchang Chen, Mengjia Yuan, Yugang Zhang, Lei Chen, Ruhong Zhou, Yu Han*, Zhifang Chai, Shuao Wang*,A nitrogen-rich covalent organic framework for simultaneous dynamic capture of iodine and methyl iodideChem 7, 699-714, 2021

l   Mei Feng#, Yi Song#, Serena H Chen, Yuanzhao Zhang, Ruhong Zhou*, Molecular Mechanism of Secreted Amyloid-β Precursor Protein in Binding and Modulating GABABR1aChem. Sci.2021, 12,DOI: 10.1039/D0SC06946A

l   Dan Zhu, Jiang Li, Lian-Hui Wang, Qian Li, Lihua Wang, Bo Song, Ruhong Zhou*, Chunhai Fan*, Hydrophobic Collapse-Driven Nanoparticle Coating with Poly-Adenine Adhesives, Chem. Commun., 2021, 57, DOI: 10.1039/D1CC00628B 

l   Tingjie Zhan, Leili Zhang, Shixuan Cui, Weiping Liu, Ruhong Zhou, Shulin Zhuang*, Dioxybenzone triggers enhanced estrogenic effect via metabolic activation: in silico, in vitro and in vivo investigationEnvironmental Pollution, 268, 115766, 2021 

l   Leili Zhang#,*, Giacomo Domeniconi#,*, Chih-Chieh Yang, Seung-gu Kang, Ruhong Zhou, Guojing Cong, CASTELO: Clustered Atom Subtypes aidEd Lead Optimization--a combined machine learning and molecular modeling methodBMC Bioinformatics, 2021 

l   David Bell#, Giacomo Domeniconi#, Chih-Chieh Yang, Ruhong Zhou, Leili Zhang*, Guojing Cong*Dynamics-based peptide-MHC binding optimization by a convolutional variational autoencoder: a use-case model for CASTELO, arXiv preprint arXiv:2012.00672, 2021

l   Xiaotong Lei, Shengtang Liu, Ruhong Zhou, Xuan-Yu Meng*, Molecular Dynamics Simulation Study on Interactions of Cycloviolacin with Different Phospholipids, J. Phys. Chem. B, 125, 2021, DOI: 10.1021/acs.jpcb.0c10513

Wang Zeke | the local resources of market economy concept

Institute of Quantitative Biology, Zhejiang University
Copyright © 2021 Institute of Quantitative Biology, Zhejiang University
address:866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China
fax:
zip code:310058