Organization
Organization
Director: Ruhong Zhou, email: rhzhou@zju.edu.cn

Researcher: Yong Wang, email
                      Dong Zhang, email: zhangd_iqb@zju.edu.cn

Administrative staff:

Institute of Quantitative Biology, Zhejiang University
Copyright © 2021 Institute of Quantitative Biology, Zhejiang University
address:866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China
fax:
zip code:310058