Journal
Products Journal
product Name:

2019

Posted on: 2021-12-20 14:19


l   Rizwan Ahmed, Zahra Omidian, Adebola Giwa, Benjamin Cornwell, Neha Majety, David R. Bell, Sangyun Lee, Hao Zhang, Aaron Michels, Stephen Desiderio, Scheherazade Sadegh-Nasseri, Hamid Rabb, Mario Suva, Simon Gritsch, Patrick Cahan, Ruhong Zhou*, Chunfa Jie, Thomas Donner and Abdel R. Hamad*, A public BCR present in a unique dual-receptor-expressing lymphocyte from type 1 diabetes patients encodes a potent T cell autoantigenCell, 177, 1583–1599, 2019

l   Binquan Luan*, Ruhong ZhouSpontaneous ssDNA stretching on graphene and hexagonal boron nitride in plane heterostructuresNature Commun. 10, 4610, 2019

l   Xiaomei Wang, Xing Dai, Cen Shi, Jianmei Wan, Mark A. Silver, Linjuan Zhang, Lanhua Chen, Xuan Yi, Bizheng Chen, Duo Zhang, Kai Yang, Juan Diwu*, Jianqiang Wang, Yujie Xu, Ruhong Zhou*, Zhifang Chai, Shuao Wang*, A 3, 2-Hydroxypyridinone-based Decorporation Agent that Removes Uranium from Bones In VivoNature Commun. 10, 2570, 2019

l   Binquan Luan, Guangxue Xu, Mei Feng, Le Cong*,Ruhong Zhou*Combined Computational–Experimental Approach to Explore the Molecular Mechanism of SaCas9 with a Broadened DNA Targeting RangeJ. Am. Chem. Soc. 141, 6545-6552, 2019

l   Daopeng Sheng#, Lin Zhu#, Xing Dai#, Chao Xu, Peng Li, Carolyn Pearce, Chengliang Xiao*, Jing Chen, Ruhong Zhou, Tao Duan, Omar K Farha, Zhifang Chai, Shuao Wang*, Successful Decontamination of 99TcO4- in Groundwater at Legacy Nuclear Sites by a Cationic Metal Organic Framework with Hydrophobic PocketsAngew. Chem. Intl. Ed., 58, 4968-4972, 2019, DOI 10.1002/anie.201814640, 2019

l  Binquan Luan*, Ruhong ZhouAtomic-scale Fluidic Diodes Based on Triangular Nanopores in Bilayer Hexagonal Boron NitrideNano Lett., 19, 977–982, 2019

l   Liming Wang#, Peiyu Quan#, Serena H Chen#, Wei Bu, Yu-Feng Li, Xiaochun Wu, Junguang Wu, Leili Zhang, Yuliang Zhao, Xiaoming Jiang, Binhua Lin*, Ruhong Zhou*, Chunying Chen*, Stability of Ligands on Nanoparticles Regulating the Integrity of Biological Membranes at the Nano–Lipid Interface,ACS Nano, 13, 8680-8693, 2019

l  Linwei He#, Shengtang Liu#, Long Chen#, Xing Dai, Jie Li, Mingxing Zhang, Fuyin Ma, Chao Zhang, Zaixing Yang*, Ruhong Zhou, Zhifang Chai, Shuao Wang*, Mechanism unravelling for ultrafast and selective 99TcO4uptake by a radiation-resistant cationic covalent organic framework: a combined radiological experiment and molecular dynamics simulation studyChem. Sci., 10, 4293-4305, 2019, DOI: 10.1039/C9SC00172G

l   Aleksandr Kakinen*, Yunxiang Sun, Ibrahim Javeda, Ava Faridi, Emily H. Pilkington, Pouya Faridi, Anthony W. Purcell, Ruhong Zhou, Feng Ding, Sijie Lin, Pu Chun Ke*, Thomas P. Davis*, Physical and toxicological profiles of human IAPP amyloids and plaques, Science Bulletin, 64, 26-35, 2019

l  Zonglin Gu#, Lin Zhao#, Cuicui Ge#, Shengtang Liu, Ge Fang, Serena S Chen, Zaixing Yang*, Ruhong Zhou*Facet-regulated adhesion of double-stranded DNA on palladium surfaces, Nanoscale, 11, 1827-1836, 2019

l   Zonglin Gu#, Wei Song#, Serena H Chen, Baoyu Li, Weifeng Li, Ruhong Zhou*Defect-assisted protein HP35 denaturation on graphene, Nanoscale, 10, 2019, 10.1039/C9NR01143A

l   Zonglin Gu#, Serena H Chen#, Zhaowen Ding, Wei Song, Wei Wei, Shengtang Liu, Guanghui Ma*, Ruhong Zhou*Molecular Mechanism of Robust Macrophage Immune Responses Induced by PEGylated Molybdenum Disulfide, Nanoscale, 2019, 10.1039/C9NR04358F

l   Shengtang Liu#, Xiuhua Yin#, Hong Zhou, Bo Zhou, Qiwen Shao, Zaixing Yang*, Ruhong Zhou*Different Platinum Crystal Surfaces Show Very Distinct Protein Denaturation Capability, Nanoscale, 10, 2019, 10.1039/C9NR03682B

l   Haiying Cui#, Zonglin Gu#, Xiaochen Chen#, Lin Lin, Zegao Wang, Xing Dai, Zaixing Yang, Lei Liu, Ruhong Zhou*, Mingdong Dong*, Stimulating antibacterial activities of graphitic carbon nitride nanosheets with plasma treatment, Nanoscale, 11, 18416-18425, 2019 

l   Baoyu Li, David R Bell, Zonglin Gu, Weifeng Li*, Ruhong Zhou*Protein WW domain denaturation on defected graphene reveals the significance of nanomaterial defects in nanotoxicity, Carbon, 146, 257-264, 2019

l   Jose Manue Perez-Aguilar, Seung-gu Kang, Leili Zhang, Ruhong Zhou*Modeling and Structural Characterization of the Sweet Taste Receptor Heterodimer, ACS Chem. Neurosci. 10, 2019, 10.1021/acschemneuro.9b00438

l   Hong Zhou#, Zaixing Yang#, Xin Tian#, Lei Chen, Sangyun Lee, Tien Huynh, Cuicui Ge, Ruhong Zhou*Lanosterol disrupts the aggregation of amyloid-β peptides, ACS Chem. Neurosci. 10, 4051-4060, 2019

l   Guangxin Duan, Lu Chen, Zhifeng Jing, Phil De Luna, Ling Wen, Leili Zhang, Lin Zhao, Jiaying Xu, Zhen Li, Zaixing Yang, Ruhong Zhou*Robust Antibacterial Activity of Tungsten Oxide (WO3-x) Nanodots, Chem. Res. Toxico. 32, 1357-1366, 2019

l   Yaxing Wang#, Yumin Wang#, Xing Dai#, Wei Liu, Xuemiao Yin, Long Chen, Fuwan Zhai, Juan Diwu, Chao Zhang, Ruhong Zhou, Zhifang Chai, Ning Liu*, Shuao Wang*, Inorganic X-ray Scintillators Based on a Previously Unnoticed but Intrinsically Advantageous Metal Center, Inorg. Chem. 58, 2807–2812, 2019

l   Mei Feng, David R Bell, Hongsuk Kang, Qiwen Shao, Ruhong Zhou*Exploration of HIV-1 fusion peptide–antibody VRC34. 01 binding reveals fundamental neutralization sites, Phys. Chem. Chem Phys., 21, 18569-18576, 2019

l   Hong Zhou, Shengtang Liu, Xiuhua Yin, Zengpeng Li, Zaixing Yang*, Ruhong Zhou*Molecular Origin of the Stability Difference in Four Shark IgNAR Constant Domains, Biophys. J. 116, 1907-1917, 2019

l   Zhi He, Jingyuan Li, Serena H Chen, Ruhong Zhou*Surface Inhomogeneity of Graphene Oxide Influences Dissociation of Aβ16-21Peptide Assembly, J. Phys. Chem. B. 123, 2019, 10.1021/acs.jpcb.9b07359

l   Leili Zhang, Binquan Luan, Ruhong Zhou*Parameterization of Molybdenum Disulfide Interacting with Water Using the Free Energy Perturbation Method, J. Phys. Chem. B. 123, 7243-7252, 2019

l   Leili Zhang, David R Bell, Binquan Luan, Ruhong Zhou*Exploring the binding mechanism between human profilin (PFN1) and polyproline-10 through binding mode screening, J. Chem. Phys. 150, 015102, 2019

l   Xiuhua Yin, Shengtang Liu, Jose Manuel Perez-Aguilar, Hong Zhou, Qiwen Shao, Zaixing Yang*, Ruhong Zhou*Different protonated states at the C-terminal of the amyloid-bpeptide modulate the stability of S-shaped protofibril, J. Chem. Phys. 150, 185102, 2019

Wang Zeke | the local resources of market economy concept

Institute of Quantitative Biology, Zhejiang University
Copyright © 2021 Institute of Quantitative Biology, Zhejiang University
address:866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China
fax:
zip code:310058