Journal
Products Journal
product Name:

2016

Posted on: 2021-12-20 14:18


l  Binquan Luan*, Tien Huynh, Jingyuan Li, Ruhong Zhou*Nanomechanics of Protein Unfolding Outside a Generic NanoporeACS Nano10, 317-323, 2016

l  Yuanchao Zhang, Jingquan Liu, Da Li, Xing Dai, Fuhua Yan, Ruhong Zhou, Xavier A. Conlan, Colin J. Barrow, Jin He*, Xin Wang*, Wenrong Yang*Self-Assembled Core-Satellite Gold Nanoparticle Networks for Ultrasensitive Detection of Chiral Molecules by Recognition Tunneling,ACS Nano, 10, 5096-5103, 2016

l  Weifeng Li, Yanmei Yang, Jeffrey K. Weber, Gang Zhang*, and Ruhong Zhou*Tunable, Strain-Controlled Nanoporous MoS2 Filter for Water DesalinationACS Nano10, 1829-1835, 2016

l  Motilal Mathesh, Binquan Luan, Taiwo Akanbia, Jeffrey K. Weber, Jingquan Liu, Colin J. Barrow, Ruhong Zhou*and Wenrong Yang*, Opening Lids: Modulation of Lipase Immobilization by Graphene Oxides, ACS Catalysis, 6, 4760-4768, 2016

l  Binquan Luan*, Tien Huynh, and Ruhong Zhou*Complete Wetting of Graphene by Biological Lipids, Nanoscale 8, 5750 – 5754, 2016

l  Zhonghe Xu, Shuang Zhang, Jeffrey K. Weber, Binquan Luan, Ruhong Zhou, Jingyuan Li*,Sequential protein unfolding through a carbon nanotube pore, Nanoscale 8, 12143-12151, 2016

l  Binquan Luan*, Kai Loon Chen, and Ruhong Zhou*Mechanism of Divalent-Ion-Induced Charge Inversion of Bacterial Membrane, J. Phys. Chem. Lett. 7, 2434-2438, 2016

l  Binquan Luan* and Ruhong Zhou*,Wettability and Friction of Water on a MoS2nanosheet, Appl. Phys. Lett. 108, 131601, 2016

l  Zonglin Gu#, Yuanzhao Zhang#, Binquan Luan, Ruhong Zhou*DNA translocation through single-layer boron nitride nanopores, Soft Matter 12, 817-823, 2016

l  Xuan-Yu Meng, Baoyu Li, Shengtang Liu, Hongsuk Kang, Lin Zhao, Ruhong Zhou*EGCG in Green Tea Induces Aggregation of HMGB1 Protein through Large Conformational Changes with Polarized Charge Redistribution, Sci. Rep. 6, 22128, 2016

l  Ramy El-Sayed, Zonglin Gu, Zaixing Yang, Jeffrey K. Weber, Hu Li, Klaus Leifer, Muhammet S. Toprak, Ruhong Zhou*, and Bengt Fadeel*, Single-Walled Carbon Nanotubes Inhibit the Cytochrome P450 Enzyme, CYP3A4,Sci. Rep. 6, 21316, 2016

l  Yuanzhao Zhang, Jeffrey K. Weber, Ruhong Zhou*Folding and Stabilization of Native-Sequence-Reversed Proteins,Sci. Rep. 6, 25138, 2016

l  Zonglin Gu#, Zaixing Yang#, Seung-gu Kang, Jerry R. Yang, Judong Luo*, Ruhong Zhou*Robust Denaturation of Villin Headpiece by MoS2 Nanosheet: Potential Molecular Origin of the Nanotoxicity, Sci. Rep. 6, 28252, 2016

l  Xuan-Yu Meng, Shengtang Liu, Meng Cui, Ruhong Zhou, and Diomedes Logothetis*,The Molecular Mechanism of Opening the Helix Bundle Crossing (HBC) Gate of a Kir Channel, Sci. Rep. 6, 29399, 2016

l  Shengtang Liu#, Xuan-Yu Meng#, Jose Manuel Perez-Aguilar, and Ruhong Zhou*An In Silico study of TiO2 nanoparticles interaction with twenty standard amino acids in aqueous solution, Sci. Rep. 6, 37761, 2016

l  Wei Zhang#*, Chao Ye#, Linbi Hong, Zaixing Yang, and Ruhong Zhou*Molecular Structure and Dynamics of Water on Pristine and Strained Phosphorene: Wetting and Diffusion at Nanoscale, Sci. Rep. 6, 38327, 2016

l  Qingming Deng#, Jun Pan#, Xiaohui Yin, Xiaofeng Wang, Lina Zhao*, Seung-gu Kang, Camilo A. Jimenez-Cruz, Ruhong Zhou, Jingyuan Li*, Toward High Permeability, Selectivity and Controllability of Water Desalination with FePc Nanopores, Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 8140-8147, 2016

l  Yang Ling#, Zonglin Gu#, Seung-gu Kang, Judong Luo*, Ruhong Zhou*Structural damage of a β-sheet protein upon adsorption onto Molybdenum Disulfide nanotubes, J. Phys. Chem. C 120 , 6796-6803, 2016

l  Binquan Luan*, Tien Huynh, and Ruhong Zhou*Potential Interference of Protein-Protein Interactions by Graphyne,J. Phys. Chem. B 120, 2124-2131, 2016

l  Zonglin Gu, Weifeng Li*, Linbi Hong,Ruhong Zhou*Exploring Biological Effects of MoS2 Nanosheets on Native Structures of α-helical Peptides, J. Chem. Phys. 144, 175103, 2016

l  Mei Feng, Hongsuk Kang, Zaixing Yang, Binquan Luan, Ruhong Zhou*Potential Disruption of Protein-Protein Interactions by Graphene Oxide, J. Chem. Phys. 144, 225102, 2016

l  Dongling Cao, Jinlin He, Jiaying Xu, Mingzu Zhang, Lin Zhao, Guangxin Duan, Youwen Cao, Ruhong Zhou*, and Peihong Ni*, Polymeric prodrugs conjugated with reduction-sensitive dextran-camptothecin and pH-responsive dextran-doxorubicin: An effective combinatorial drug delivery platform for cancer therapy, Poly. Chem. 7, 4198-4212, 2016

l  Yerko Escalona#,Jose A. Garate#,Raul Araya-Secchi, Tien Huynh, Ruhong Zhou, Tomas Perez-Acle*, Exploring the membrane potential of simple dual-membrane systems as models for Gap-junction channels,Biophys. J. 110, 2678-2688, 2016 

Wang Zeke | the local resources of market economy concept

Institute of Quantitative Biology, Zhejiang University
Copyright © 2021 Institute of Quantitative Biology, Zhejiang University
address:866 Yuhangtang Rd, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China
fax:
zip code:310058